Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019.

 

                         

                         SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

                          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                           BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

                           CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Số:    /TB-BTHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

                                                                            THÔNG BÁO

                                                           Tuyển dụng viên chức năm 2019

               Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BTHCM ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2019, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo tàng năm 2019, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

1. Vị trí Tuyên truyền, hướng dẫn, thuyết minh: 02 người.

2. Vị trí Kế toán: 01 người.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển viên chức

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với các vị trí việc làm cần tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn xin dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển đối với vị trí Tuyên tuyền, hướng dẫn, thuyết minh

+ Có bằng tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành Khoa học Lịch sử, Sư phạm Lịch sử hoặc Bảo tàng học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng III.

+ Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

+ Có kiến thức về nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

+ Có năng lực phân tích, tổng hợp những vấn đề thuộc phạm vi quản lý.

+ Có lập trường tư tưởng vững vàng; có phương pháp nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và nắm vững tiểu sử, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có trình độ chuyên sâu về các sự kiện lịch sử; tài liệu hiện vật; có khả năng xây dựng nội dung và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

+ Có khả năng giao tiếp, ứng xử; có khả năng xử lý các tình huống; khả năng phối hợp hoạt động; am hiểu về kỹ thuật vận hành máy chiếu;

- Chiều cao: Nữ từ 1,55m trở lên; nam: từ 1,65m trở lên. Ngoại hình khá.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển đối với các vị trí Kế toán

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trở lên;

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

- Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

- Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về công tác tổ chức bộ máy kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở đơn vị;

- Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán, và thông tin kinh tế có liên quan;

- Nắm được các chế độ, thể lệ kế toán ngành, lĩnh vực; các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán áp dụng trong ngành, trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;

- Biết xây dựng phương án kế hoạch các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý, có kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Nắm được những vấn đề cơ bản về khoa học quản lý, am hiểu thực tiễn hoạt động bảo tàng xung quanh các hoạt động quản lý đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

- Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các thông tin kế toán, tài liệu kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử.

2. Thành phần hồ sơ dự tuyển 

  1. Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV).

  2. Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

  3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

  4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

   5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

   6.  02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6;

   7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

     Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang làm việc tại các cơ quan đơn vị ngoài Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phải được Thủ trưởng cơ quan nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Hồ sơ được đựng trong túi bì cứng, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2019, vị trí việc làm dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ. Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn, thực hành cụ thể về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo từng vị trí việc làm.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính kể từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 01/6/2019 (Buổi sáng: 08g00’ – 11g30; Buổi chiều: 14g00’ – 17g00’ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2. Địa điểm nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 08 39401053 – 101).

Người nhận hồ sơ: Ông Hồ Minh Quân – Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Điện thoại: 0903810695.

3. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

       GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

Lưu Thị Tuyết Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                          ---------------

                                                                       …………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

              (Dán ảnh 4x6)
                        (3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………………………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

               
               

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

                         NGƯỜI VIẾT PHIẾU
                          (Ký, ghi rõ họ tên)


                                                  SƠ YẾU LÝ LỊCH

                                           (Mẫu lý lịch tự thuật)

                                 Phần I: Sơ yếu lý lịch bản thân

1. Họ và tên:………………………… Nam, Nữ:.....................

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………........

3. Nơi sinh:……………………………………………....................

4. Quê quán:…………………………………………….................                  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………...................................

6. Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………...........................................

7. Dân tộc:…………………………………..Tôn giáo:…………………………........................................

8. Nghề nghiệp trước khi tham gia tuyển dụng:…………………………………....................

9. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………………………............................

10. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…………………………………………........................

11. Đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có):........................................................................

12. Tình trạng sức khỏe bản thân hiện nay:.......................................................................

13. Tóm tắt quá trình hoạt động của bản thân (từ 06 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu): 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần II: Quan hệ gia đình

14. Họ và tên cha:…………………………………………… Năm sinh:.............

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................

- Nghề nghiệp:........................................................................................................

- Trước 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):........................................................................

- Sau 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):...........................................................................

15. Họ và tên mẹ: ..................................................................Năm sinh:.................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................

- Nghề nghiệp:.........................................................................................................

- Trước 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):.......................................................................

- Sau 30/4/1975 (làm gì, ở đâu?):...........................................................................

16. Họ và tên anh chị em ruột (năm sinh, làm gì, ở đâu?):.....................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Tình trạng gia đình (độc thân, có gia đình):......................................................

- Họ và tên vợ hoặc chồng:...........................................................................

- Công tác tại:................................................................................................

Phần III: Quá trình đào tạo

18. Trình độ chuyên môn hiện nay:

- Đã tốt nghiệp (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ):........................

- Chuyên ngành đào tạo:........................................................................................

- Hệ đào tạo:.......................................... Thời gian đào tạo:...................................

- Năm tốt nghiệp:....................................Tốt nghiệp loại:.......................................

- Cơ sở đào tạo:.......................................................................................................

- Các lĩnh vực khác đã được đào tạo (Ngoại ngữ/chứng chỉ, Tin học/chứng chỉ):

................................................................................................................................

19. Thành tích trong thời kỳ đi học và công tác (Bằng khen, huân, huy chương nếu có):

- Khen thưởng (hình thức, cấp khen thưởng):.........................................................

- Kỷ luật:..................................................................................................................

- Tham gia các hoạt động:.......................................................................................

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng       năm 2019

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (HOẶC CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC)

Mẫu lý lịch này áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di