THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

1

50 năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW

Sự thật, 1982

2

70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 – 2000)

 

TTVN, 2002

3

Báo dân chúng

Nguyễn Thành

 

4

Bốn mươi năm hoạt động của Đảng Lao động Việt Nam

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW

Sự thật, 1975

5

Bước tiến mới của khoa học lịch sử Đảng

 

Thông tin lý luận, 1983

6

Các Đại hội Đảng ta (1930 – 1986)

 

Sự thật, 1991

7

Các văn kiện cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng

 

Sự thật, 1983

8

Chủ nghĩa cộng sản mục đích và lý tưởng của Đảng ta

Trường Chinh

Sự thật, 1975

9

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng

Lê Văn Yên

CTQG, 2010

10

Có một Việt Nam như thế – Đổi mới và phát triển (Công trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học nhằm làm sáng tỏ các luận cứ khoa học và thực tiễn của đường lối, chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Khẳng định những thành tựu to lớn của 10 năm 1986 – 1997. Những định hướng cho thời kì mới)

Trần Nhâm

CTQG, 1997

11

Con đường sống duy nhất (Hồi kí cách mạng)

 

Hải phòng, 1965

12

Công tác xây dựng Đảng

 

XDĐ, 1964

13

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Nguyễn Bá Linh

CAND, 2005

14

Đảng Cộng sản Việt Nam 10 mốc son lịch sử

Phạm Gia Đức

QĐND, 2001

15

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 

Văn hoá, 1982

16

Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước

Nguyễn Phú Trọng

CTQG, 2002

17

Đảng ta

 

Sự thật, 1989

18

Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kì đại hội

Viện Lịch sử

Sự thật, 1986

19

Đảng Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng

Viện Lịch sử

Sự thật, 1983

20

Đề cương bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập 1)

 

ĐH&THCN, 1981

21

Đề cương giải thích các Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ V Đảng CSVN

Ban tổ chức TW

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1982

22

Đề cương hướng dẫn nội dung đợt giáo dục chính trị tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, toàn quân

BCHTW Đảng Lao động Việt Nam

HCM, 1976

23

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Hồ Thanh Khôi

TP.HCM, 1995

24

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Sự thật, 1983

25

Đổi mới công tác quần chúng

Nguyễn Văn Linh

Sựthật, 1991

26

Đổi mới để tiến lên

Nguyễn Văn Linh

Sựthật, 1991

27

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Vũ Oanh

Sự thật, 1992

28

Dự thảo cương lĩnh xây dựng CNXH trong thời kì quá độ

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1990

29

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành thắng lợi mới

Lê Duẩn

Sự thật, 1975

30

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng (tập ảnh)

 

[K.đ]

31

Đường lối cách mạng Việt Nam (tập IV) (chương trình cơ sở)

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1976

32

Giai cấp công nhân Việt Nam với công tác xây dựng Đảng trong thời kì đổi mới

Vũ Huy Khôi

Lao động, 2001

33

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (chương trình cao cấp) – tập 1

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1983

34

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Sơ thảo – tập 1 – 1920 – 1954)

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW

Sự thật, 1983

35

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập 1)

 

CTQG, 1993

36

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập 2)

 

CTQG. 1993

37

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Trích văn kiện Đảng tập I (1930 – 1945)

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1978

38

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Trích văn kiện Đảng tập II (1945 – 1954)

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1979

39

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Trích văn kiện Đảng tập III (1954 – 1976)

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng TW

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1979

40

Lời kêu gọi của BCH TW Đảng lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nhân dịp cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã giành được thắng lợi vĩ đại)

 

Sự thật, 1973

41

Lược ghi bài nói của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCHTW Đảng ta

 

Trần Phú, 1976

42

Mấy vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng XHCN ở Việt Nam

Lê Duẩn

Sự thật, 1977

43

Một số điểm chủ yếu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của TW Đảng (đề cương giới thiệu của giảng viên cơ sở)

Ban Tư tưởng văn hoá TW

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1975

44

Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình  lãnh đạo sự nghiệp đổi mới

Nguyễn Trọng Phúc

CTQG, 2000

45

Một số vấn đề về tri thức Việt Nam

Nguyễn Văn Khánh

Lao ộng, 2001

46

Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng văn hoá (tập 1) (1930 – 1986)

Ban Tư tưởng văn hoá TW

CTQG, 2000

47

Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng văn hoá (tập 2) (1986 - 2000)

Ban Tư tưởng văn hoá TW

CTQG, 2000

48

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác trước mắt ở miền Nam (mật)

BCHTW Đảng Lao động Việt Nam

HCM, 1976

49

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay (Mật – lưu hành nội bộ) số 09-NQ/TW ngày 18/2/1975

Đảng Cộng sản Việt Nam

 

50

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1977

51

Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 8 BCH TW Đảng khoá VI

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1990

52

Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản (1920 - 1943)

Lê Văn Tích

CTQG, 2009

53

Nhân dân ta rất anh hùng

 

Văn học, 1960

54

Nhân dân ta rất anh hùng

 

Văn học, 1969

55

Nhớ nguồn (Hồi kí cách mạng của một số đồng chí hoạt động ở Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc 1930 – 1945)

Bích Tùng

Văn hoá dân tộc, 1992

56

Những điều cần biết về các qui định mới công tác kiểm tra kỉ luật của Đảng và Nhà nước

 

VHTT, 2005

57

Những Nghị quyết cơ bản dẫn đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám (Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 6, 7, 8, 1939 – 1941)

Đảng CSVN

Sự thật, 1983

58

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Văn Yên

CTQG, 2009

59

Những sự kiện lịch sử Đảng (tập 1) (1920 – 1945)

Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng TW

Sự thật, 1996

60

Những sự kiện lịch sử Đảng (tập IV – Về cách mạng XHCN ở miền Bắc Việt Nam 1954 – 1975)

 

Thông tin lí luận, 1982

61

Phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 – 1980

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1977

62

Quốc dân đại hội Tân Trào

Văn phòng Quốc hội

Bộ VHTT, 1995

63

Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc

Nguyễn Khánh Bật

CTQG, 2010

64

Tài liệu học tập Văn kiện Đại hội VIII của Đảng (dành cho đảng viên và cán bộ cơ sở)

Ban Tư tưởng văn hoá TW

CTQG, 1996

65

Tài liệu hỏi – đáp cề các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá IX (phổ cập rộng rãi trong nhân dân)

 

CTQG, 2002

66

Tài liệu hỏi – đáp cề các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá IX (dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

 

CTQG, 2002

67

Tài liệu hỏi – đáp cề các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá IX (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

 

CTQG, 2002

68

Tài liệu hỏi – đáp về các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng  viên ở cơ sở và nhân dân)

Ban Tư tưởng văn hoá TW

CTQG, 2000

69

Tài liệu phục vụ nghiên cứu các kết luận Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng (khoá IX) (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Ban Tư tưởng văn hoá TW

CTQG, 2002

70

Tài liệu tập huấn về phương thức tiến hành cuộc vận động đổi mớivà chỉnh đốn Đảng

Thành uỷ TP. HCM

HCM, 1993

71

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá IX

Ban Tư tưởng văn hoá TW

CTQG, 2002

72

Tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bùi Văn Điểm

CTQG, 2010

73

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân

Vũ Oanh

Sự thật, 1990

74

Thấu suốt hơn nửa đường lối của Đảng trong chặng đầu của thời kì quá độ

Lê Duẩn

Sự thật, 1983

75

Thời dựng Đảng

Thép Mới

TP.HCM, 1984

76

Tiếp tục đổi mới ổn định vững chắc tình hình tạo thế phát triển mạnh hơn

Đỗ Mười

Sự thật, 1991

77

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội VI: Về chính sách xã hội và nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng XHCN

Lê Xuân Vũ

Tp.HCM, 1987

78

Tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta

Sự thật

Sự thật, 1976

79

Trí thức với Đảng – Đảng với trí thức trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước

Nguyễn Văn Khánh

Thông tấn, 2004

80

Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin của Hồ Chí Minh và đảng ta (Thời kỳ trước đổi mới)/

Bùi Đình Phong

CTQG, 2011

81

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (tập 1)

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1982

82

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (tập 2)

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1982

83

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (tập 3)

Đảng Cộng sảnViệt Nam

Sự thật, 1982

84

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1987

85

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1991

86

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII: Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1991

87

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ tiến lên CNXH

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật, 1991

88

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 1 1924 – 1930

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 1998

89

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 10 -1949

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

90

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 11 -1950

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

91

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 12 -1951

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

92

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 13 -1952

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

93

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 14 - 1953

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

94

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 15 -  1954

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

95

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 16  -1955

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

96

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 17 -1956

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2002

97

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 18 -1957

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

98

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 19 1958

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2002

99

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 2  1930

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 1998

100

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 20 -1959

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2002

101

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 212 1960

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2002

102

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 23 -1962

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2002

103

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 24 -1963

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2003

104

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 25 - 1964

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2003

105

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 26 - 1965

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2003

106

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 27 - 1966

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2003

107

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 28 - 1967

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2003

108

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 29 - 1968

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2004

109

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 3  -1931

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 1999

110

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 31  -1970

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2004

111

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 4 - 1932 – 1934

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 1999

112

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 5 - 1935

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 1999

113

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 6 - 1936 – 1939

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2000

114

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 7 - 1940 – 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2000

115

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 8 - 1945 – 1947

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2000

116

Văn kiện Đảng toàn tập: tập 9 - 1948

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2001

117

Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp – tập 1 (1945 – 1950)

 

Sự thật, 1986

118

Văn kiện toàn quốc đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng tháng 02/1951

Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng

 

119

Vănkiện Đảng toàn tập: tập 22 -1961

Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG, 2002

120

Về hiệu quả công tác tư tưởng

 

Sự thật, 1984

121

Xây dựng chế độ làm việc  của cấp uỷ Đảng

Nguyễn Khánh

Sựthật, 2002

122

Xây dựng Đảng (tập 1) 

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1982

123

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giáo dục và nâng cao chất lượng đảng viên trong thời đại Hồ Chí Minh

 

Lao động – xã hội, 2005

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di