CHUYÊN ĐỀ "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP"

 

02Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tiểu sử và sự nghiệp”  gồm 494 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu thể hiện những đóng góp to lớn và đầy sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại.

Nội dung gồm 4 phần:

- Thời thơ ấu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước đầu hoạt động yêu nước và cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam (1890 - 1920)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của V.I. Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (1920 - 1930)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1930 - 1954)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (1954-1969).

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di