THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

01

Bàn về quan hệ sản xuất

V.I. Lênin

Sự thật,1970

02

Bàn về thanh niên

V.I. Lênin

Tiến bộ,1969

03

Bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết

Nguyễn Đức Bình

CTQG, 1994

04

C.Mác và Ph.Ăng ghen cuộc đời và hoạt động (tập 1)

Ô-guy-xtơ Coóc

Sự thật, 1976

05

C.Mác và Ph.Ăng ghen cuộc đời và hoạt động (tập 2)

Ô-guy-xtơ Coóc

Sự thật, 1976

06

C.Mác và Ph.Ăng ghen cuộc đời và hoạt động (tập 3)

Ô-guy-xtơ Coóc

Sự thật, 1976

07

C.Mác và Ph.Ăng ghen cuộc đời và hoạt động (tập 4)

Ô-guy-xtơ Coóc

Sự thật, 1976

08

C.Mác. Ph.Ăngghen. V.I. Lênin và một số vấn đề lý luận văn học

Hà Minh Đức

Sự thật,1982

09

Các Mác tiểu sử

 

Sự thật,1977

10

Các quy luật phát triển xã hội tinh chất và sự vận dụng (tài liệu tham khảo)

G.E. Glê-dé

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1982

12

Chiến tranh du kích

 

QĐND, 1964

13

Chủ nghĩa đế quốc giai đọan tột cùng của chủ nghĩa tư bản

V.I. Lênin

Tiến bộ, [K.n]

14

Chủ nghĩa Lênin và cách mạng Việt Nam

Lê Duẩn

Sự thật,1981

15

Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Nguyễn Thế Thắng

Lao động, 1999

16

Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước và chủ nghĩa cơ hội

 

TT – LL, 1982

17

Chủ nghĩa xã hội khoa học: Trích tác phẩm kinh điển (chương trình trung cấp)

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1979

18

Chủ nghĩa xã hội tương lai của dân tộc

 

QĐND, 2002

19

Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh (Thái độ của Đảng Công nhân xã hội – dân chủ Nga đối với chiến tranh)

V.I.Lên

Tiến bộ, 1971

20

Chủ nghĩa xã hội và nhân cách (tập 2)

 

Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1984

21

Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo

V.I. Lênin

Sự thật, 1972

22

Cống hiến khoa học của Ph.Ăngghen cho phong trào cách mạng của giai cấp nông dân

Bùi Ngọc Chưởng

LLCT, 2004

23

Công tác của bộ máy Đảng và Nhà nước

C.V. Tréc-nen-cô 

Sự thật,1985

24

Cuộc đời chúng tôi (Tiểu sử Mác-Angghen)

Ghem-cố

Sự thật,1983

25

Di sản vĩ đại: Lênin nói về nền kinh tế XHCN

 

Thông tấn xã Nôvôxti, 1983

26

Di sản vĩ đại: Mác – Ăngghen, Lênin nói về con đường dẫn tới CNXH bỏ qua tư bản chủ nghĩa

 

Thông tấn xã Nô-vô-xti, 1980

27

Đời hoạt động cách mạng của Lênin vĩ đại

 

Sự thật,1970

28

Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp của kinh tế chính trị XHCN

Hô-xtơ Phri- Đrí

Sách giáo khoa Mác –Lênin, 1985

29

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

CTQG, 2002

30

Giới thiệu tác phẩm của Các Mác và Ăngghen “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

 

Sự thật,1976

31

Hai sách lược của Đảng Dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ

V.I. Lênin

Tiến bộ, 1974

32

Kỷ luật lao động  XHCN

M.IA. Xô

Lao động, 1982

33

Làm gì?

V.I. Lênin

Tiến bộ,1973

34

Lênin nói về công tác Đoàn

 

APN, 1987

35

Lênin nói về thi đua XHCN

 

Thông tấn xã Nôvôxti, 1984

36

Mác – Ăng ghen (tập 1)

 

Sự thật,1978

37

Mác – Ăng ghen (tập 18)

 

Sự thật,1995

38

Mác – Ăng ghen (tập 19)

 

Sự thật,1995

39

Mác – Ăng ghen (tập 2)

 

Sự thật,1995

40

Mác – Ăng ghen (tập 21)

 

Sự thật,1995

41

Mác – Ăng ghen (tập 22)

 

Sự thật,1995

42

Mác – Ăng ghen (tập 26 – phần 1)

 

Sự thật,1995

43

Mác – Ăng ghen (tập 26 – phần 2)

 

Sự thật,1995

44

Mác – Ăng ghen (tập 26 – phần 3)

 

Sự thật,1995

45

Mác – Ăng ghen (tập 3)

 

Sự thật,1995

46

Một bước tiến, hai bước lùi (Cuộc khủng hoảng trong Đảng ta)

V.I. Lênin

Tiến bộ, 1975

47

Một nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin: Chủ nghĩa Quốc tế vô sản

 

Sự thật,1978

48

Những “người bạn dân” là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ – xã hội ra sao?

V.I. Lênin

Tiến bộ, 1973

49

Những công thức Mácxít sinh động: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”

 

Thông tấn xã Nôvôxti, 1986

50

Những nguyên lý tuyên truyền cộng sản chủ nghĩa – tập 2

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1984

51

Những vấn đề của chủ nghĩa Lênin

I.V. Xta

Sự thật,1977

52

Phong trào công nhân và cộng sản quốc tế

 

Sự thật,[K.n]

53

Phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc quốc tế (tài liệu tham khảo) – tập 6

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1981

54

Phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc quốc tế (tập 1)

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1981

55

Phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc quốc tế (tập 2)

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1982

56

Quá trình sản xuất tư bản (quyển 1)

Các Mác

Sự thật,1976

57

Quốc tế thứ nhất

Nguyễn Thành Lê 

TT – LL, 1984

58

Sáng kiến vĩ đại

V.I. Lênin

Sự thật,1970

59

Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa

V.I.Lên

Sự thật, 1978

60

Sự phá sản Quốc tế II

V.I. Lênin

Sự thật,1963

61

Tập tra cứu toàn tập V.I.Lênin, phần 2

 

Tiến bộ,1985

62

Theo con đường của Lênin  (tập 1)

L.I. Brê-giơ – nhé

Sự thật,1980

63

Theo con đường của Lênin, (tập 2)

 

Sự thật,1981

64

Theo con đường của Lênin, (tập 3)

 

Sự thật,1981

65

Theo con đường của Lênin, (tập 4)

 

Sự thật,1981

66

Theo con đường của Lênin, (tập 5)

 

Sự thật,1981

67

Theo con đường của Lênin, (tập 6)

 

Sự thật,1981

68

Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội

 

Ban Tuyên huấn miền Nam, 1975

69

Tổng kết một cuộc tranh luận về quyền tự quyết

V.I. Lênin

Sự thật,1963

70

Triết học Mác – Lênin. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 

Sách giáo khoa Mác – Lênin, 1983

71

Tư bản (Quá trình sản xuất của tư bản) tập 1

Các Mác

Sự thật,1976

72

Tư bản (Quá trình sản xuất của tư bản) tập 3.

Các Mác

Sự thật,1975

73

Từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội – tập 1- phần 1

 

Sự thật, 1983

74

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

C.Mác– Ănghen

Sự thật,1975

75

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

 

Tp.HCM, 1998

76

Tuyển tập Mác – Ăngghen (tập 1)

 

Sự thật,1980

77

Tuyển tập Mác – Ăngghen (tập 2)

 

Sự thật,1980

78

Tuyển tập Mác – Ăngghen (tập 3)

 

Sự thật,1980

79

Tuyển tập Mác – Ăngghen (tập 4)

 

Sự thật,1980

80

Tuyển tập Mác – Ăngghen (tập 5)

 

Sự thật,1980

81

Tuyển tập Mác – Ăngghen (tập6 )

 

Sự thật,1980

82

V.I. Lênin toàn tập (tập 1)

 

Tiến bộ,1974

83

V.I. Lênin toàn tập (tập 10)

 

Tiến bộ,1979

84

V.I. Lênin toàn tập (tập 11)

 

Tiến bộ,1979

85

V.I. Lênin toàn tập (tập 12)

 

Tiến bộ,1979

86

V.I. Lênin toàn tập (tập 13)

 

Tiến bộ,1979

87

V.I. Lênin toàn tập (tập 14)

 

Tiến bộ,1979

88

V.I. Lênin toàn tập (tập 19)

 

Tiến bộ,1980

89

V.I. Lênin toàn tập (tập 2)

 

Tiến bộ,1974

90

V.I. Lênin toàn tập (tập 20)

 

Tiến bộ,1963

91

V.I. Lênin toàn tập (tập 22)

 

Tiến bộ,1963

92

V.I. Lênin toàn tập (tập 24)

 

Tiến bộ,1963

93

V.I. Lênin toàn tập (tập 3)

 

Tiến bộ,1974

94

V.I. Lênin: Sự nghiệp đấu tranh

I-u-ri Ac

Thông tấn xã Nô-vô-xti, 1984

95

Về cách mạng Tháng Mười vĩ đại

V.I. Lênin

Tiến bộ,1967

96

Về Lênin và chủ nghĩa Lênin

Hồ Chí Minh

Sự thật,1977

97

Về thời đại hiện nay

V.I.Lênin

Sự thật,1964

98

Về thời kỳ quá độ

V.I. Lênin

Sự thật,1975

99

Về văn hoá và cách mạng văn hoá

V.I. Lênin

Tiến bộ, [K.n]

100

Vơ-la-đi-mia I-lích Lê-nin tiểu sử sơ lược

 

Thông tấn xã “Nô-vô-xti”, [K.n]

101

Xây dựng Đảng

N.A. Pê-tơ-rô-vi-tré/

Sự thật, 1983


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di