THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XB, NĂM XB

01

120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

02

120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

03

120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

04

120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

05

120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

06

120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

07

120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

08

120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Sông Lam

Thanh niên, 2010

09

Bác Hồ (Những câu nói nổi tiếng những ngày lễ kỷ niệm - giải thưởng)

Trần Đình Ba

VH - TT, 2010

10

Bản án chế độ thực dân Pháp (in lần 2)

Nguyễn Ái Quốc

Sự thật, 1975

11

Bàn về công tác giáo dục

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1977

12

Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1979

13

Chế độ XHCN là chế độ do nhân dân lao động làm chủ

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1979

14

Con đường giải phóng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1990

15

Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1990

16

Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1970

17

Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương! (Một số bài viết trong những năm từ 1921 đến 1926)

Nguyễn Ái Quốc

Sự thật, 1975

18

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận và thực tiễn

 

CTQG, 2010

19

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1975

20

Đời sống mới

Hồ Chí Minh

Trẻ, 1999

21

Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học).-

 

Thanh niên, 2010

22

Giai cấp công nhân Việt Nam và Công đoàn

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1972

23

Hồ Chí Minh 1890 – 1969 (Tuyên ngôn độc lập và bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

TP.HCM, 1975

24

Hồ Chí Minh và bản Di chúc trường tồn lịch sử

 

Sự thật, 1972

25

Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1976

26

Lên án chủ nghĩa thực dân

Nguyễn Ái Quốc

Sự thật, 1959

27

Lịch sử nước ta

Hồ Chí Minh

Trẻ, 2000

28

Mãi mãi đi theo con đường của Lênin vĩ đại

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1970

29

Nâng cao đạo đức cánh mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh

Trẻ, 2001

30

Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quế Lâm

Phạm Quý Thích

CAND, 2006

31

Nhật ký trong tù (bản dịch tiếng Việt)

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1976

32

Phát huy tinh thần cầu học cầu tiến bộ (một số bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch ở các lớp học chính trị và huấn thị về vấn đề huấn luyện và học tập)

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1960

33

Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi

Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ, 1971

34

Sửa đổi lối làm việc

Hồ Chí Minh

Trẻ, 1999

35

Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tái bản lần thứ tư

Hà Minh Đức

KHXH, 2010

36

Thi đua yêu nước

Hồ Chí Minh

Lao động mới, 1970

37

Thơ

Hồ Chí Minh

Văn học, 1970

38

Thơ (toàn tập)

Hồ Chí Minh

Văn nghệ, 2000

39

Thơ chúc Tết

Hồ Chí Minh

TP.HCM, 2001

40

Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1976

41

Thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu

Hồ Chí Minh

Trẻ, 1999

42

Toàn Văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Trẻ, 1999

43

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí xuất bản

Hồ Chí Minh

CTQG, 2010

44

Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1975

45

Tuyển tập văn học (T.1): Truyện và ký

Hồ Chí Minh

Văn học, 1999

46

Tuyển tập văn học (T.2): Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

Hồ Chí Minh

Văn học, 1995

47

Tuyển tập văn học (T.3): Thơ

Hồ Chí Minh

Văn học, 1999

48

Vấn đề học tập

Hồ Chí Minh

Trẻ, 1999

49

Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

Hồ Chí Minh

Văn học, 1995

50

Về cách mạng XHCN và xây dựng CNXH

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1976

51

Về công tác hậu cần quân đội

Hồ Chí Minh

QĐND, 1970

52

Về công tác văn hoá văn nghệ

Hồ Chí Minh

Tiền phong, 1975

53

Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1966

54

Về Đảng cầm quyền

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1986

55

Về đạo đức cách mạng: Tái bản có bổ sung

Hồ Chí Minh

CTQG, 2010

56

Về giáo dục thanh niên

Hồ Chí Minh

Thanh niên, 1977

57

Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội

Hồ Chí Minh

QĐND, 1971

58

Về Lênin và chủ nghĩa Lênin

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1977

59

Về mặt trận dân tộc thống nhất

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1972

60

Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1967

61

Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1977

62

Về quan điểm quần chúng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1977

63

Về tư cách người đảng viên cộng sản

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1983

64

Về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1988

65

Về vấn đề cán bộ

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1974

66

Về vấn đề giáo dục

Hồ Chí Minh

Giáo dục, 1990

67

Về vấn đề học tập

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1977

68

Về vấn đề quân sư

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1975

69

Về xây dựng con người

Hồ Chí Minh

CTQG, 1995

70

Về xây dựng Đảng

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1970

71

Vì độc lập tự do vì CNXH thanh niên ta hăng hái tiến lên

Hồ Chí Minh

Thanh niên, 1970

72

Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội

Hồ Chí Minh

Sự thật, 1975

73

Với các lực lượng vũ trang nhân dân

Hồ Chí Minh

QĐND, 1975


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di