CHỦ ĐỀ THỨ BA

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THẮNG LỢI VÀ SÁNG LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, ĐẤU TRANH GIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1930 - 1954).

01Gồm 164 hình ảnh, tài liệu, hiện vật.

Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, theo sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, cuối tháng 4/1930 Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm (Thái Lan) và Malaysia. Tháng 5/1930, Người qua Singapore rồi trở lại Hồng Kông. Tháng 10/1930 tại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 6/1931, đế quốc Anh đã bắt giam Người (lúc ấy lấy tên là Tống Văn Sơ) một cách trái phép tại Hồng Kông. Mùa xuân năm 1933 Người ra khỏi nhà lao của đế quốc Anh và trở về Liên Xô.

Từ năm đầu 1934 đến cuối năm 1938, Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Liên Xô, Người vào học trường Quốc tế Lênin, công tác tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước trong bối cảnh chủ nghĩa phát xít đã công khai đàn áp mọi phong trào dân chủ và hòa bình.

Tháng 10/1938, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Trung Quốc. Cuối năm 1940, Người về sát biên giới Việt – Trung, bắt liên lạc với tổ chức Đảng. Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, Người chọn Cao Bằng làm căn cứ địa xây dựng tổ chức, phát động phong trào cách mạng và chủ trì Hội nghị lần VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941.

Tháng 8/1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, Người sang Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng cách mạng của người Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam. Tháng 9/1943, sau khi ra khỏi nhà tù, Người tiếp tục tham gia các hoạt động với các tổ chức chống Nhật, chống Pháp của người Việt Nam ở Liễu Châu, đồng thời nối lại liên lạc với Đảng ta để tổ chức về nước tiếp xúc lãnh đạo phong trào.

Tháng 9/1944, Người trở lại Cao Bằng, tháng 12/1944 Người ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tháng 5/1945, Hồ Chí Minh rời Pắc Bó về Tân Trào để trực tiếp chỉ đạo phong trào trong cả nước. Tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 6/1/1946 cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta được tổ chức và đạt được thắng lợi. Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I, kỳ họp lần thứ nhất bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người tiếp tục lãnh đạo toàn dân đấu tranh xây dựng, củng cố và giữ vững chính quyền non trẻ. Trước tình hình thực dân Pháp phản bội những Hiệp định đã ký kết với Chính phủ ta, rắp tâm mở rộng chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước. Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ dựa vào sức mình là chính từng bước giành thắng lợi và tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

Từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng. Tháng 12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Tháng 5/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, báo hiệu sự tan rã của hệ thống thuộc địa Pháp, mở đầu cho kỷ nguyên giành độc lập trên toàn thế giới.

01 1600x1200  02 1600x1200  03 1600x1200

.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Số 1 Nguyễn Tất Thành
Phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
Tel : (028) 38255740 - 39401053
Fax: (028) 39402060
Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 
@ 2013 All right Reverved
 

 

Giới Thiệu Bảo Tàng

Thời Gian Mở Cửa

Thứ ba  đến chủ nhật

Sáng  : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30 đến 17h

Đường tới bảo tàng

bang do duong di